LTO Written Exam Question: 60 of 100

FREE LTO WRITTEN EXAM ONLINE REVIEWER

Kung ang drayber ng sasakyang nasa iyong unahan ay naglabas ng kanyang kaliwang kamay at itinuro ito sa lupa, siya ay:

ANSWER:
A. Hihinto.

 LTOExam.com